รายงานผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา
ตามกลุ่มยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา และนายชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล คณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พร้อมทีมงาน ในโอกาสเข้ารับฟังรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปฎิรูประบบการศึกษา พัฒนาระบบการศึกษาสมัยใหม่พัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ พร้อมกับนำชมห้องปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 

     

     

 20 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ