เอกสารแผนและงบประมาณ
กองนโยบายและแผนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1928 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด "อาคารบูรณมงคล" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ครั้่งที่ 3/2564 | 1871 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ตามมาตรา 45(2) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2564 | 1815 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองนโยบายและแผน ร่วมเดินขบวนเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 | 1847 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ 2/2564 | 1767 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการต้อนรับและจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "บูรณมงคล" | 1829 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 1802 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 | 230 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองนโยบายและแผน เข้าร่วมเปิดงาน UPPER CENTER EXPO 2021 ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อยุธยาซิตี้พาร์ค | 1815 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1727 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | 1702 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 1686 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับตรวจ "มหาลัยคุณธรรม" | 1712 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
"กองนโยบายและแผน" ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1691 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 1685 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 66 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา | 67 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนา | 97 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่1 | 84 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมการกำหนดความเสี่ยง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 62 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมาย | 73 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การประชุมมอบนโยบาย และชี้แจงการจัดทำคำเสนอขอ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 59 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 65 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพ | 66 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล | 52 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2566 -2570 (ครั้งที่1/2566) | 21 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 21 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ