ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
 
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธาน


     

 

     

 66 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ