การประชุมมอบนโยบาย และชี้แจงการจัดทำคำเสนอขอ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมมอบนโยบาย และชี้แจงการจัดทำคำเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณาการ
โดยมี อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

>> เอกสารนำเสนอ <<

 

     

 

     

 6 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ