ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมาย
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมาย
 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณาการ
โดยมี อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุม
วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

 

     

 

     

 25 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ