ประชุมการกำหนดความเสี่ยง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 

ประชุมการกำหนดความเสี่ยง ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล

โดยมี อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน

 

     

 

     

 28 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ