กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่1

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล

 

     

     

      

      

       

 85 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ