การประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

การประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2565
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสวนใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 

     

     

     

     

 

 

 68 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ