ประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ตามมาตรา 45(2)

แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้) ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 

 

     

     

 

 







67 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ