ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

     

           เมื่อพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2556 การประชุมติดตามตัวชี้วัดภารกิจ ด้านวิจัย และด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธาน1727 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ