ประชุมคณะกรรมการต้อนรับและจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "บูรณมงคล"

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "บูรณมงคล" กลุ่ม 4 รับลงทะเบียนแขกรับเชิญ

 

                     เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล และสำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายตอนรับและจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "บูรณมงคล" กลุ่มที่ 4 รับลงทะเบียนแขกรับเชิญ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการรับลงทะเบียนแขกรับเชิญที่มาเข้าร่วมรับเสด็จในวันที่ 6 มกราคม 2565

 

                                                                                                                                                                                                         

 


1829 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ