ประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ 2/2564

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2564

                     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผนพร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 6 อาคาร บูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

                                                                                                                                                                                                                  ภาพ : มัลลิกา แก้วสุกใส

 


1767 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ