ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ตามมาตรา 45(2) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ตามมาตรา 45(2)
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2564

 

           นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนได้เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ตามมาตรา 45(2) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันศุกร์
ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยมีอาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 


1816 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ