กองนโยบายและแผนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 พฤษจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพร้อมบุคลากรกองนโยบายและแผน มทร.สุวรรณภูมิได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ  ที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ณ ห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 4 อาคารบุรณมงคล (อาคาร 32) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (ทดสอบข่าว)

 

 


1928 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ