เอกสารแผนและงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ | 372 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ | 372 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 298 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
งบประมาณโดยสังเขป | 302 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ | 552 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย | 869 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การประเมินต่าง ๆ | 179 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ | 199 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ