เอกสารแผนและงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ | 2293 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ | 2267 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 2263 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งบประมาณโดยสังเขป | 2206 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ | 2607 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย | 3102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประเมินต่าง ๆ | 2011 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ | 2172 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ