เอกสารแผนและงบประมาณ
พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย | 1898 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชกฤษฎีกา | 1785 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง | 1795 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กฎกระทรวง/ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | 1875 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักการจำแนกงบประมาณ | 1782 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราคามาตรฐาน/หลักเกณฑ์ | 1959 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ