เอกสารแผนและงบประมาณ
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ | 2088 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานสถิติการศึกษา | 1994 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานประจำปี | 2122 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการจัดการความรู้ (KM) | 1978 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ