เอกสารแผนและงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี | 1873 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เอกสารงบประมาณ | 2134 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ | 1983 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน | 2010 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี | 2012 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | 227 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ