เอกสารแผนและงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี | 140 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เอกสารงบประมาณ | 213 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ | 123 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน | 162 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี | 150 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ