โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย RE-INVENTING

     
     
  • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  • คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) (5 กลุ่ม)รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดกลุ่ม มทรส.221 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ