เอกสารแผนและงบประมาณ
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1760 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำคำเสนอขอ งปม.65 | 1794 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำคำเสนอขอ งปร.65 | 1770 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 | 1787 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มการขออนุุมัติโครงการ (ปรับปรุง ต.ค. 64) | 1817 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1756 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่างแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 | 1755 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1821 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำคำเสนอขอ งปร.66 | 1801 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 | 1771 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มรายงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 130 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 115 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แบบรายงานการใช้ประโยชน์ของรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖ | 26 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ