เอกสารแผนและงบประมาณ
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1732 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำคำเสนอขอ งปม.65 | 1764 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำคำเสนอขอ งปร.65 | 1742 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 | 1746 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มการขออนุุมัติโครงการ (ปรับปรุง ต.ค. 64) | 1782 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1719 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่างแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 | 1712 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1774 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำคำเสนอขอ งปร.66 | 1754 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 | 1688 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มรายงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 31 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ