ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
กองนโยบายและแผน

นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ

Ms. Benjawan Kleedit
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Acting Director of Policy and Planning Division

“มองไกล ใฝ่รู้ สู้งาน สานเจตนารมย์”

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ
กิจกรรมกองนโยบายและแผน

หน่วยงานภายนอก


Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ